پروژه گسترده هدف گذاری

پروژه گسترده هدف گذاری

هدف گذاری مفهوم چند وجهی و گسترده ای است که پیچیدگی ها و ابهامات خودش را دارد، بنابراین با دانستن علت های گستردگی هدف  گذاری و شناخت آنها میتوانی روش ها و اصول مناسب هدف خود را تشخیص دهیم و نظر به آنها مسیر خود را بطور مطمئن تر برنامه ریزی کنیم.